Wedstrijdkalender

Art. 1 De wedstrijdkalender zal jaarlijks opgesteld en ingevuld worden door de wedstrijdcommissie. Deze kalender wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de ‘Afdeling schaatsen’ van het YVG-bestuur.

Art. 2 De wedstrijdkalender zal zo spoedig mogelijk na goedkeuring door de afdeling schaatsen bekend gemaakt worden op de YVG -site

Art. 3 Indien zich wijzigingen voordoen in de wedstrijdkalender zullen deze zo spoedig mogelijk bekend gemaakt worden aan de leden van de YVG.

Deelname clubwedstrijden

Art. 4 Leden van de IJsvereniging Groningen, niet-schaatsende leden uitgezonderd, hebben het recht om deel te nemen aan clubwedstrijden.

Art. 4a voor leden in de categorieën Pupil F, Pupil E, Pupil D, Pupil C, Pupil B, Pupil A en Junior C worden jeugdwedstrijden georganiseerd.

Art. 4b leden in de categorie Recreant wordt de mogelijkheid geboden om deel te nemen aan wedstrijden, in artikel 13 zal jaarlijks aangegeven worden hoe dit ingevuld zal worden.

Art. 4c voor leden in de categorie Junior B, Junior A, Neo-senior, Senior en Master worden clubwedstrijden georganiseerd.

Art. 5 Jeugdwedstrijden staan open voor alle jeugdleden van de IJsvereniging Groningen.

Art. 6a Clubwedstrijden staan open voor leden van de IJsvereniging Groningen in bezit van een KNSB licentie met oormerk “Langebaan”.

Art. 6b De wedstrijdcommissie behoudt zich het recht voor om wanneer zij dit nodig acht af te wijken van art. 6a.

Aanmelden, afmelden en wijzigen

Art. 7 Aanmelden voor jeugdwedstrijden en Clubwedstrijden geschiedt via de internetsite van het gewest Groningen( www.knsbgroningen.nl/ langebaan/opgave wedstrijden). De exacte procedure voor het aanmelden en afmelden of wijzigingen staat op deze site.

Voor recreanten staat de procedure per wedstrijd op de YVG-site.

Art. 8 Afmelden voor jeugdwedstrijden en Clubwedstrijden dient plaats te vinden voor 10:00 uur op de dag van de wedstrijd door te mailen naar afmelden@knsbgroningen.nl of sara@yvg.nl. Recreanten melden zich af bij sara@yvg.nl. De afmelding dient voorzien te zijn van naam, categorie, indien beschikbaar wedstrijdnummer en reden van afmelding.

Art. 9 Indien een rijder zich afgemeld heeft voor een wedstrijd is hernieuwde aanmelding voor de betreffende wedstrijd alleen mogelijk indien het programma dit toelaat.

Art. 10 Een wijziging van opgave is alleen mogelijk indien het wedstrijdprogramma het toelaat, dit ter beoordeling van de dienstdoende jury.

Bijzondere situaties

Art. 11a Bij de inschrijving van clubwedstrijden zal vooraf de mogelijkheid geboden worden om in te schrijven “indien mogelijk”. Dit houdt in dat er een derde afstand aangeboden wordt of er worden extra categorieën toegelaten. Deze “indien mogelijk” inschrijving wordt pas definitief indien na sluitingsdatum van de inschrijving blijkt dat er voldoende tijd over is. Het al of niet doorgang laten vinden van deze extra inschrijving zal door de wedstrijdcommissie in overleg besloten worden en bekend gemaakt worden via de YVG-site.

Art. 11b Indien na sluitingsdatum van de wedstrijd blijkt dat er teveel rijders een opgave hebben ingediend zal de wedstrijdcommissie in overleg beslissen hoe te handelen. Deze beslissing zal via de internetsite bekend gemaakt worden.

Art. 12 Verzoeken van rijders die geen lid zijn van de IJsvereniging Groningen zullen pas in behandeling genomen worden, indien YVG niet voldoende eigen deelnemers heeft. De verzoeken worden op volgorde van binnenkomst verwerkt.

Invulling Clubwedstrijden

Art. 13 De Wedstrijdcommissie zal jaarlijks een artikel 13 opstellen waarin inhoud en opzet van de clubwedstrijden nader uitgewerkt wordt. Dit artikel zal aan de afdeling schaatsen ter goedkeuring voorgelegd worden en na goedkeuring gepubliceerd worden op de YVG-site.

Geschillen

Art. 14 Geschillen worden voorgelegd aan de voorzitter van de “Afdeling schaatsen” van het bestuur van de IJsvereniging Groningen. De uitspraak van de voorzitter is bindend. Geschillen die elders binnen de IJsvereniging Groningen worden voorgelegd zijn niet ontvankelijk.

Ratificatie

Art. 15 Dit reglement is opgesteld en goedgekeurd door de Wedstrijdcommissie en ‘Afdeling schaatsen’ van het bestuur van de IJsvereniging Groningen en treedt in werking per 01 september 2011.

 

Namens Afdeling schaatsen                             Namens Wedstrijdcommissie

K.Karst, voorzitter                                           J. van Zweeden, voorzitter

 

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *